EUfondovihr

 

Investicijski zajmovi

Investicijski zajmovi 430x268U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost. Hrvatska je svojim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. predvidjela i odredila HAMAG-BICRO kao tijelo za provedbu financijskog instrumenta „Investicijski zajmovi“ namijenjen subjektima mikro, malog i srednjeg gospodarstva kojima se izravno odobravaju zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te za projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti.

Važno je istaknuti da svaka investicija i projekt mora biti u skladu s načelom „Ne činjenja znatne štete“ (Do No Significant Harm Principle – DNSH) u sklopu šest okolišnih ciljeva:

 • ublažavanje klimatskih promjena
 • prilagodba klimatskim promjenama
 • održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa
 • prelazak na kružno gospodarstvo
 • sprečavanje i kontrola onečišćenja
 • zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava

Cilj i namjena investicijskog zajma

Cilj je poticanje i oporavak gospodarskih i investicijskih aktivnosti na tržištu RH, jačanje konkurentnosti te zelene i digitalne tranzicije mikro, malih i srednjih poduzetnika kroz povećanje dostupnosti zajmova i povoljnije uvjete financiranja.

Prihvatljive namjene zajma su:

 • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
 • financiranje obrtnih sredstava najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
 • podmirenje nepodmirenih obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAG-BICRO

Korisnici investicijskog zajma

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

 • su mala i srednja poduzeća (status MSP-a kako je definirano u članku 1. Priloga Preporuke Europske komisije 2003/361/EZ)
 • su registrirani za djelatnost za koju se traži zajam
 • imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
 • imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
 • nemaju žiro račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
 • uredno podmiruju postojeća zaduženja
 • nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima

Uvjeti i otplata zajma

 Iznos zajma  do 100.000,00 EUR
 Kamatna stopa  0,8%
 Rok korištenja  6 mjeseci od isplate zajma
 Poček  Do 12 mjeseci ukoliko je otplata minimalno 2 godine
 Rok otplate  Od 1 godine do 10 godina uključujući poček
 Dinamika otplate  Kvartalne / mjesečne rate
 Instrumenti osiguranja  Zadužnice korisnika zajma i vlasnika te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika HAMAG-BICRO-a
 Naknada za odobrenje zajma  Bez naknade

Dokumentacija i podnošenje prijave

Prijave se podnose putem on-line obrasca na službenim mrežnim stranicama HAMAG-BICRO-a. Obavezna dokumentacija:

Obrasci potpisani i ovjereni od strane podnositelja zahtjeva:

 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti i državnim potporama
 • Izjava radi utvrđivanja statusa subjekta malog gospodarstva
 • Tablica kreditne zaduženost ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • Izjava o usklađenosti – DNSH

Ostala dokumentacija:

 • Poslovni plan propisan od strane HAMAG-BICRO-a (xls format)
 • ponude/računi/troškovnici/ugovori o kupoprodaji i sl. sukladno strukturi ulaganja navedenoj u zahtjevu za zajam i poslovnom planu
 • dokumentacija o legalitetu građenja
 • pisma namjere, (pred)ugovori o poslovnoj suradnji, (pred)ugovori o otkupu proizvoda i sl.
 • dokumentacija o drugim izvorima financiranja
 • podaci o solventnosti (BON2/SOL2) ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • Potvrda porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • Potvrde o urednosti otplate svih postojećih zaduženja prijavitelja
 • preslike osobnih iskaznica osoba u vlasničkoj i upravljačkoj strukturi prijavitelja

Financijska dokumentacija:

 • Obveznici poreza na dobit: Godišnji financijski izvještaji za proteklu poslovnu godinu sastavljeni sukladno Zakonu o računovodstvu (u elektroničkom obliku u standardiziranom FINA formatu); Bruto bilanca za razdoblje tekuće godine na zadnji dan u mjesecu (ne starija od 2 mjeseca prije predaje Zahtjeva za zajam)
 • Obveznici poreza na dohodak: Prijava/Rješenje poreza na dohodak za protekle dvije godine poslovanja s prilozima – Knjiga primitaka i izdataka, Popis dugotrajne imovine – obrazac DI; Evidencija o tražbinama i obvezama – obrazac TO ne stariji od 30 dana od dana zaprimanja Zahtjeva u HAMAG-BICRO
 • Obveznici poreza na dohodak koji porez plaćaju paušalno: Knjiga prometa za prethodne dvije godine poslovanja (Obrazac KPR); Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za prethodne dvije godine poslovanja (Obrazac PO-SD)

Instrumenti osiguranja

Za osiguranje obveza prema zajmu, poduzetnik mora osigurati zadužnicu, a ovisno o procjeni rizika, mogu se zatražiti i ostali instrumenti osiguranja.

Zajmovi nisu namijenjeni za:

* financiranje PDV-a za prijavitelje koji su obveznici PDV-a
* refinanciranje i plaćanje rata kredita/leasinga
* investicije koje služe u osobne svrhe
* kupnja imovine od povezanih osoba
* kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima

Poduzetnik ima pravo korištenja samo jednog zajma u okviru ovog Financijskog instrumenta. Također, isti nije dopušteno kombinirati s drugim financijskim instrumentima iz NPOO-a za isti projekt.

Ovaj financijski instrument važi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. lipnja 2026. godine.

Designed by Image by jcomp on Freepik

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Ive Paraća 1, 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 2127 673

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 8:00 - 16:00

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.