EUfondovihr

 

Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo

 tranzicija proizvodnja 430x268Svrha Poziva je poduprijeti bržu i bolju prilagodbu gospodarstva trenutnim i budućim ekološkim zahtjevima putem novih ulaganja u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa u malim i srednjim poduzećima te privatnim srednje kapitaliziranim poduzećima, posebno iz energetski intenzivnih industrija, radi ostvarivanja ciljeva EU taksonomije: smanjenja negativnih učinaka na okoliš, ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama, održive proizvodnje i uporabe prirodnih resursa, prijelaza na kružno gospodarstvo te sprečavanja i kontrole onečišćenja.

Korisnici

Korisnici su mala i srednja poduzeća te privatna srednje kapitalizirana poduzeća* pod uvjetom da u konkretnom postupku dodjele bespovratnih sredstava dokažu da planirana ulaganja doprinose u vrijednosti od najmanje 20% ostvarivanju barem jednom od dva cilja:

• promicanju kružnog gospodarstva uvođenjem resurne učinkovitosti u proizvodni ciklus i životni vijek proizvoda, uključujući održivu opskrbu primarnim i sekundarnim sirovinama
• dekarbonizaciji i smanjenju emisija energetski intenzivnih industrija, uključujući demonstraciju i uvođenje inovativnih tehnologija s niskom razinom emisija

*Srednje kapitalizirana poduzeća (Mid-caps) sukladno definiciji u čl. 2 točkama 6. i 7. Uredbe 2015/1017 dijele se na: „malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije“ - subjekt koji ima do 499 zaposlenika i koji nije MSP te na „poduzeće srednje tržišne kapitalizacije“ – subjekt koji ima do 3.000 zaposlenika i koji nije MSP niti malo poduzeće srednje tržišne kapitalizacije.

Prihvatljivi su prijavitelji iz energetski intenzivnih industrija koji uključuju sljedeće razrede djelatnosti unutar sektora C Prerađivačka industrija (prema NKD 2007):

- 10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
- 11 Proizvodnja pića
- 13 Proizvodnja tekstila
- 14 Proizvodnja odjeće
- 16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja
- 17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
- 18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
- 20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
- 21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
- 22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- 23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
- 24 Proizvodnja metala
- 25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
- 28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d.n.
- 31 Proizvodnja namještaja

Kriteriji prihvatljivosti korisnika

Prijavitelji moraju:

- biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti u 2021. godini, a u trenutku podnošenja projektnog prijedloga moraju biti registrirani za gore navedene prihvatljive djelatnosti (sektore) u kojima će se odvijati projektne aktivnosti

- imati najmanje 10 zaposlenih na temelju sati rada u 2021. godini

- imati pozitivan EBITDA prema GFI-u za 2021. godinu, odnosno ne smiju imati iskazan gubitak prema DOH obrascima u 2021. godini

- imati poslovne prihode/primitke u 2021. godini moraju iznositi minimalno 50% vrijednosti projekta, a udio kapitala i rezervi u pasivi mora biti minimalno 15% prema GFI-u za 2021. godinu

- imati udio troškova energije u prihodu veći od 2,00% prema GFI-u za 2021. godinu, a koji se računa prema sljedećoj formuli: AOP262/(AOP128+AOP129)*100.

Vrste, iznos i intenzitet potpora

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem otvorenog postupka dodjele u modalitetu privremenog Poziva, a raspoloživi iznos sredstava iznosi 1.900.000.000,00 HRK. Raspoloživa alokacija je podijeljena na mala i srednja poduzeća te srednje kapitalizirana poduzeća, od čega je 40% sredstava namijenjeno malim i srednjim poduzećima, a 60% srednje kapitaliziranim poduzećima.

Grupa 1. Mala i srednja poduzeća:

- iznos alokacije: 760.000.000,00 HRK
- najniži iznos potpore: 750.000,00 HRK
- najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK

Grupa 2. Srednje kapitalizirana poduzeća:

- iznos alokacije: 1.140.000.000,00 HRK
- najniži iznos potpore: 2.000.000,00 HRK
- najviši iznos potpore: 35.000.000,00 HRK

Najviša ukupna vrijednost projekta (zbroj prihvatljivih i neprihvatljivih troškova), u obje grupe, ne može biti viša od 10 milijuna eura, bez PDV-a.

U ovom Pozivu mogu se ostvariti četiri vrste potpora:

a) regionalne potpore (izgradnja, rekonstrukcija, strojevi, oprema, ICT...):


Regionalne potpore za ulaganje
(GBER čl. 14.)
(Karta regionalnih potpora 2022. -2027.)

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %  
mala srednja velika (mid-cap)


HR02 Panonska Hrvatska,
HR06 Sjeverna Hrvatska

70 60 50
HR03 Jadranska Hrvatska  60  50  40
HR05 Grad Zagreb  55  45  35

 b) potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora (fotonaponski pretvarači, kolektori, dizalice topline,...):


Potpore za promicanje energije iz obnovljivih izvora energije 
(čl. 41. GBER-a, na temelju stavka 6. točke a.)
 

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %
  
 mala srednja velika (mid-cap)
HR02 Panonska Hrvatska
HR03 Jadranska Hrvatska
HR06 Sjeverna Hrvatska
 80  70  60
HR05 Grad Zagreb  70  60  50

 c) potpore za troškove nergetskog pregleda (samo za MSP-ove):


Potpore za studije zaštite okoliša 
(GBER čl. 49.)
 

Maksimalan intezitet potpore prema veličini poduzeća u %
 
mala srednja
 Potpore za energetske preglede - Sva područja RH  70  60

 d) potpore male vrijednosti (de minimis) za izradu tehničke dokumentacije, upravljanje projektom i reviziju projekta uz maksimalan intezitet potpore od 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

a) Regionalne potpore

Ulaganja u materijalnu imovinu: trošak gradnje, rekonstrucije zgrada (građevine proizvodnih pogona koje mogu, ali i ne moraju uključivati prateće uredske prostore), trošak strojeva i opreme za uvođenje novih tehnologija i tehnoloških rješenja koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem utroška energije i/ili smanjenjem emisija CO2 povezan s: uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških rješenja u proizvodni proces koji rezultiraju učinkovitijim korištenjem resursa i/ili smanjenjem nastanka otpada i/ili produljenim korištenjem proizvoda, optimizacijom procesa kroz tehničke i tehnološke mjere koje doprinose smanjenju potrošnje isporučene energije, uvođenjem sustava za praćenje i optimizaciju potrošnje energije i vode.

Ulaganja u nematerijalnu imovinu: uvođenje rješenja za optimizaciju postojećih proizvodnih i radnih procesa (ERP, CRM, E-commerce, itd.), nabava patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnih usluga, troškovi informatičko-komunikacijskih rješenja (softver).

b) Potpore za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije

Postavljanje novih sustava za proizvodnju: električne energije iz energije: sunca, vjetra i geotermalne energije; toplinske i/ili rashladne energije, energije za grijanje sanitarne i/ili tehnološke vode te energije za grijanje i hlađenje prostora: toplinskim sunčanim kolektorima, dizalicama topline, geotermalnim izmjenjivačima topline.

c) Potpore za studije zaštite okoliša

Troškovi energetskog pregleda poduzeća u skladu s Pravilnikom o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20, 97/21) – samo za prijavitelje koji su mala ili srednja poduzeća kojima je dodijeljena potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije.

d) Potpore male vrijednosti (de minimis)

Troškovi izrade tehničke dokumentacije, uključujući i glavni projekt koji uključuje proračun ušteda, troškovi upravljanja i administracije koje pružaju vanjski stručnjaci, troškovi izrade dokumentacije za nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova, usluge stručnog nadzora građenja, usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

Razdoblje provedbe projekta

Provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga u okviru Poziva ni završiti prije potpisivanja Ugovora, a mora se dovršiti najkasnije do 30. lipnja 2026. godine. Priprema tehničke dokumentacije (prihvatljiva od 1. veljače 2020. godine) ne smatra se početkom provedbe projekta.

Rok za prijavu

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 19. prosinca 2022. godine u 11:00 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 1. rujna 2022. godine u 11:00 sati.

S obzirom na spomenuti modalitet Poziva (onaj privremeni), najvažnija će biti kvaliteta projekta i broj dosegnutih bodova tijekom ocjenjivanja projekta, a ne trenutak predaje projekta. Drugim riječima, nema tzv. „najbržeg prsta“ pa se projekti bez straha mogu predati i zadnji dan Poziva (19. prosinca), nakon čega se otvaraju sve prijave i provodi ocjenjivanje (radi rang-lista).


Izvor slike: Machine operator photo created by aleksandarlittlewolf - www.freepik.com

 

NOVI Ravecon logo 200x69px
Bjelovarska 38a , 10360 Sesvete
HRVATSKA

 KONTAKT
Tel. 01 5806 307 ili 01 5806 308

RADNO VRIJEME:
pon. - pet. 7:30 - 15:30

baner footer
Naše web stranice koriste kolačiće kako bi Vama omogućili najbolje korisničko iskustvo, za analizu prometa i korištenje društvenih mreža.